Hekimin Hukuki Sorumlulukları

6 Kasım 2015
1 Yorum


Picture4


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ………………………………………………………………………….5
SORUMLULUK KAVRAMI VE SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ……………7
Hekimin Hukuki Sorumluluk Türleri……………………………………10
Hasta Hekim İlişkisinden Doğan Sorumluluğun Hukuki Temelleri ……14
Hastanın Aydınlatılması …………………………………………………18
Hastanın Rızasının Alınması ……………………………………………19
CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN AİLE HEKİMİ UZMANLARINI
İLGİLENDİREN KANUN MADDELERİ …………………………………23
İrtikap……………………………………………………………………24
Rüşvet………………………………………………………………….. .26
Görevi Kötüye Kullanma………………………………………………. 27
Kast tanımı……………………………………………………………….31
Taksir tanımı …………………………………………………………….32
Hayata Karşı Suçlar………………………………………………………35
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar …………………………………..36
İnsan Üzerinde Deney ……………………………………………………38
Organ veya Doku Ticareti………………………………………………..39
Çocuk Düşürtme, Düşürtme………………………………………………40
Genital Muayene………………………………………………………….42
Suçu Bildirmeme …………………………………………………………42
Cezai Sorumluluk İhlali ile Karşılaşan Aile Hekimi
Uzmanları İçin Ceza Davası Süreci ………………………………………43
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA
MALPRAKTİS – KOMPLİKASYON AYRIMI ……………………………..46
Komplikasyon …………………………………………………………….47
Tıbbi Malpraktis ………………………………………………………….48
Komplikasyon – Tıbbi Malpraktis Ayırımında
Dikkat Edilecek Hususlar…………………………………………………50
TÜRKİYE’ DE TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA
İZLENEN YASAL SÜREÇ …………………………………………………….52
ÜLKEMİZDE BİLİRKİŞİLİK YAPILANMASI ………………………………54
AİLE HEKİMLİĞİ İLE DİREKT İLGİLİ BAZI KANUN,
YÖNETMELİK VE GENELGELER……………………………………59 – 133
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun…………………….59
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği……………………………………63
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca
Çalıştırılan Personele yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ……………………………………………………..93
Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesi-Genelge……………….117
Aile Sağlığı Merkezi/Birimi Gruplandırma Kriterleri…………………….120
Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı
Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge…………………133
AİLE HEKİMLİĞİ İLE DOLAYLI İLİŞKİLİ BAZI GENELGE VE
YÖNETMELİKLER………………………………………………………159 – 247
Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar……….. 159
Yeni Türk Ceza Kanunun da Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp
Açısından Değerlendirilmesi ve Adli Rapor Tanzimi İçin Rehber………..175
Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge ………………………………… 215
Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakli ve
Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ……………………………………221

  İstenilen Kitap Adı:

  Hukuki Yönleri İle Adli Bilirkişilik

  Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis

  Aile Hekimliği Uzmanlığında Hekimin Hukuki Sorumluluğu

  Epostanız (gerekli)

  İsim, Adresi ve Diğer bilgiler:

  aliriza

  Your Turn To Talk